Mzdová a personální agenda

Co provádí mzdová účetní

Mzdová účetní vede mzdové účetnictví. Náplní práce mzdové účetní je tedy mzdové účetnictví, které je součástí účetnictví zaměstnavatele (podnikatele, firmy). Mzdová účetní poskytuje informace z mzdové účetnictví, které jsou jedním ze základních pramenů informací o finanční situaci podniku. Součástí mzdového účetnictví je personální a mzdová evidence. To vše a mnohem více zpracovává mzdová účetní.

Kdo potřebuje mzdovou účetní a vede mzdové účetnictví

Každý podnikatel, který zaměstnává své pracovníky na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, musí údaje z pracovně právních vztahů evidovat na mzdových listech či jiných písemnostech a vést personální a mzdovou evidenci.

Co musí vést zaměstnavatel

Z písemností, které vede zaměstnavatel, musí být zřejmý výpočet mzdy, výše plateb na zdravotní a sociální pojištění, výpočet záloh na daň z příjmů, výpočet srážek mzdy, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, případné doplatky ke mzdě a vyplacené zálohy na mzdu.

Každý zaměstnanec musí mít založen mzdový list (za kalendářní rok), jehož povinné náležitosti upravuje § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Mzdový list by měl obsahovat alespoň tyto údaje o zaměstnanci:

  • jméno a příjmení,
  • bydliště,
  • rodné číslo, pokud se jedná o zaměstnance uvedeného v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  • jména, příjmení a rodná čísla osob, na která zaměstnanec uplatňuje snížení daně, a to včetně nezdanitelných částek a důvod jejich uznání,
  • údaje o mzdě zaměstnance za každý měsíc (počet odpracovaných dnů, pojistné, základ pro výpočet daňové zálohy, způsob výpočtu zálohy na daň, záloha na daň, slevy na dani, atd.).

Informace z mzdové evidence

Mzdová evidence nám poskytuje především následující informace:

  • přehled o výši a sturktuře osobních nákladů (výše hrubé mzdy, náklady na sociální a zdravotní pojištění, apod.)
  • přehled o celkových platbách (výši čisté mzdy k výplatě, odvody záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, zákonné odvody, exekuce a jiné platby)