Účetnictví

Co je účetnictví

Účetnictví je činnost vedoucí k zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Vedení účetnictví umožňuje kotrolu hospodaření.

Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku (účetní jednotky), a to v peněžních jednotkách. 

Zjednodušeně řečeno, v účetnictví se účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktivzávazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtuje se tzv. podvojným způsobem, známým jako Má dáti/Dal.

Kdo má povinnost vést účetnictví 

Stěžejním právním předpisem, který stanoví, kdo má vést účetnictví, je zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.). Podle § 1 odst. 2 musí účetnictví vést tyto účetní jednotky:

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

c) organizační složky státu,

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku (platí i pro zahraniční fyzické osoby),

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku (platí i pro zahraniční fyzické osoby),

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí (platí i pro zahraniční fyzické osoby),

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h) až l) tohoto výčtu (platí i pro zahraniční fyzické osoby),

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis (platí i pro zahraniční fyzické osoby),

i) svěřenské fondy podle občanského zákoníku,

j) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,

k) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo

l) ti, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo kteří jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu.

Patříte-li mezi některou z výše uvedených kategorií osob (neboli účetních jednotek), máte povinnost vést účetnictví. Nejčastější chybou mezi OSVČ je to, že se z důvodu neznalosti právních předpisů při zahájení podnikatelské činnosti zaregistrují také do obchodního rejstříku, aniž by k tomu existoval zákonný důvod. Pokud tak učiníte, pak vězte, že z tohoto titulu již musíte vést účetnictví, jak vyplývá z důvodů uvedených výše. Než tedy k tomuto kroku přistoupíte, raději si ověřte, zda povaha vaší podnikatelské činnosti vyžaduje registraci v obchodním rejstříku.

Pokud se fyzická osoba stane tzv. účetní jednotkou (tedy tím, kdo má povinnost vést účetnictví), musí účetnictví vést nejméně po dobu 5 let.

Hlavní účetní systémy

rozeznáváme dva hlavní účetní systémy:

  • finanční účetnictví
  • manažerské účetnictví

Cílem finančního účetnictví je poskytnout informace externím subjektům (tzv. externím uživatelům účetních informací). Naopak manažerské účetnictví slouží k řízení vnitřních podnikových procesů a jeho výstupy jsou podkladem pro manažerská rozhodnutí na všech stupních podnikového vedení.